กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14.30 -15.30 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน,คุณทวี จงควินิต รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และ คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน เข้าพบ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม 503 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตคลองเตย

เพื่อส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

หนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ, Prosumer, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ ข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย