กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RE-FTI CLUB

สมัครสมาชิก

รายละเอียดการสมัครสมาชิก กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง
3. จัดส่งเอกสารให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพ 10120
โทร. 0-2345-1027 , 0-2345-1030 , 0-2345-1290
Email: member@fti.or.th