กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RE-FTI CLUB

ติดต่อเรา

ติดต่อกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federation of Thai Industries

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี เชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

E-mail: info@re-fti.org

แบบฟอร์มติดต่อเรา :


RE FAN CLUB LINE

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี เชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120