กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

16 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 -14.30 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน,คุณทวี จงควินิต รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณวัชระพงศ์ เข็มแก้ว รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และคุณวิศรุต ดวงจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนคุณ เข้าพบ คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ENCO B ชั้น 24 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

เพื่อส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

หนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ, Prosumer, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ ข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย