ส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 09.30 -10.30 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และคุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม


หนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ, Prosumer, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ ข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยแต่ล่ะหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย 

Back to top button