กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RE-FTI CLUB

ข้อบังคับ

ข้อบังคับของ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก โดยมีข้อบังคับดังนี้