กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

6 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย 

ได้รับเกียรติจาก คณะผู้จัดงาน ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า กกพ. เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ” หัวข้อ “เพิ่มกำไร ลดต้นทุน สร้างโอกาสธุรกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน” ร่วมกับผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานหลายท่าน 

งานดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ผู้ปนะกอบการ SME ทั้งนี้ ได้รับความสนใจ จากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจพลังงาน  อีกด้วย