กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 -11.00 น. คณะกรรมการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ดร.ธีรยุทธุ์ เจนวิทยา ผอ. ศูนย์พัฒนามาตราฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือการพัฒนาเครื่องมือทดสอบมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ. ศูนย์พัฒนามาตราฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน พร้อมมอบหนังสือ AEDP ภาคประชาชน

นำทีมโดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และคุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ รองเลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงศูนย์ทดสอบ CSSC ซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ศูนย์นี้ตั้งมาถึงระยะเวลา 16 ปี (2548)ถ้าได้มีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือ ห้องทดสอบให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับโลกในยุค Distribution จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมฯ และประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในเบื้องต้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ ในการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย และเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์ต่อไป