ส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน

วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 15.30 -16.30 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน,คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน,คุณนำชัย เอกพัฒนาพานิชย์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์ เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ รองเลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียนและคุณวิศรุต ดวงจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียนคุณ เข้าพบคุณสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน

เพื่อส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

หนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ, Prosumer, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ ข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย

Back to top button