กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

3 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผอ.สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายหลังนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ในฐานะประธานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้มีมติมอบหมายให้ อ.อ.ป. เร่งดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทในเครือ

เนื่องจากว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. ที่มีศักยภาพในด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การรับจ้างปลูกป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ อ.อ.ป. จึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทยที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางด้านคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593)

ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดในนโยบายของ ทส. และร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาล อ.อ.ป. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในของ อ.อ.ป. เพื่อบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทในเครือ

เบื้องต้น อ.อ.ป. มีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. จำนวน 715,133 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ ออป. เหนือบน 320,680 ไร่ , พื้นที่ ออป.เหนือล่าง 169,305 ไร่ , พื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ 71,684 ไร่ , พื้นที่ ออป. กลาง 96,541 ไร่ และพื้นที่ ออป.ใต้ อีก 56,923 ไร่

โดย อ.อ.ป. แบ่งระยะการดำเนินงาน ออกเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ดำเนินการในปี 2559 ในพื้นที่ ออป.เหนือบน จำนวน 29,212 ไร่

ระยะที่ 2 ดำเนินการในปี 2565 ในพื้นที่ ออป.เหนือบน จำนวน 291,467 ไร่

ระยะที่ 3 ดำเนินการในปี 2566 ในพื้นที่ ออป.เหนือล่าง 169,305 ไร่

ระยะที่ 4 ดำเนินการในปี 2567 ในพื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ , ออป.กลาง และ ออป.ใต้ จำนวน 225,149 ไร่

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อ.อ.ป. อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) หรือ อบก. ต่อไป

Source : ข่าวสด