กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 กันยายน 2562

11 กันยายน 2562 คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประชุมหารือ Re – using Battery Ev to Grid, Grid to Ev, Charging Station
รวมถึงผลกระทบต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนั้

  • แต่ละฝ่ายนำเสนอว่าใคร กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ ที่เกี่ยวกับด้านนโยบาย และแผนงานต่างๆ
  • กลุ่มฯ เสนอ Match & Merge เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และกำหนดตัวเลข ทำให้เป็นเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน
  • หารือเรื่องที่มาของทุน และวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ เช่น เงินสนับสนุนจากรัฐ เอกชน กองทุนเพื่อการวิจัย อื่นๆ
  • กลุ่มฯ เสนอ ปัญหา อุปสรรค์ ที่ต้องการให้เกิดงานวิจัย เพื่อสนับสนุน EV ในภาคอุตสาหกรรมของไทย