กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 กันยายน 2562

3 ก.ย.2562 กลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมกับ TDRI. จัดงานเสวนา “อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย” ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ได้รับเกียรติจาก ผู้แทน กฟภ., กฟผ., BOI และคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สอท. (red arrow right)

ประเด็นหลัก คือ การนำเสนอผลการศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย และความคุ้มค่าของการนำ ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงมาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน