กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

14 มิถุนายน 2564

ตามที่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดความเสี่ยง อันอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ออกไปก่อน โดยมีกำหนดเวลาใหม่เป็น 20 ตุลาคม 64 นี้เป็นต้นไป

ทางวิทยาลัยฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้