กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

23 กุมภาพันธ์ 2565

21 ก.พ. 65 คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และคุณนรินทรท์ โอภามุธธาวงศ์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) การใช้พลังงาน โดยมีคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ โดยได้รับความร่วมมือจาก กกพ. สนพ. พพ. ธปท. บพข. กฟน. กฟผ. กกร.(พลังงาน) ฯลฯ ซึ่งมีประเด็นหารือดังนี้

  • กลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ Neutral Carbon Economy
  • การเชื่อมโยงและบูรณาการ การประยุกต์ใช้ Big Data ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนกรอบแผนพลังงานชาติ
  • กรอบแนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจากการใช้ประโยชน์ ด้านข้อมูลพัฒนา Smart Energy Platform เพื่อลดการปล่อย Co2