กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

25 ตุลาคม 2564

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดหลักสูตรความมั่นคง สำหรับภาคเอกชน
รุ่นที่ 1 หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564

สนใจดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ https://artawc.org/