กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

18 ตุลาคม 2564

งานสัมมนา online  “RE100 Thailand : Heading for Carbon Emission  Net Zero” ในงาน Asean Sustainable Energy Week 2021 และ Pumps & Valves Asia 2021

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ บริษัท Informa Markets  ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเรื่อง  “RE100 Thailand : Heading for Carbon Emission  Net Zero”  ในงาน Asean Sustainable Energy Week 2021  และ Pumps & Valves Asia 2021  โดยคุณสุวิทย์  ธรณินทร์พานิช  ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

คุณนที  สิทธิประศาสน์ และ คุณเจริญชัย  ประเทืองสุขศรี  รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้มีการนำเสนอ การสร้าง Platform ตลาดซื้อขายคาร์บอน และ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ซึ่งดำเนินการโดย ส.อ.ท.

นอกจากนี้  กลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้ร่วมกันเสวนาเรื่อง “RE100 Thailand : ความท้ายทายของประเทศไทยของประเทศไทย  ในการมุ่งสู่ Carbon Emission Net Zero  และ Energy Transition ที่เป็นธรรม โดยมี คุณวีระเดช  เตชะไพบูลย์ ประธาน RE100 Thailand Club, คุณนที  สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน และรองกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, คุณอาทิตย์ เวชกิจ  กรรมการและเลขานุการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม, คุณทวี  จงควินิต  รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณอมร  ทรัพย์ทวีกุล  ประธานคณะทำงานยานยนต์ไฟฟ้า  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์  และคุณชัพมนต์  จันทรพงศ์พันธุ์  เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้  

ซึ่งในการเสวนาได้กล่าวใช้พลังงานหมุนเวียน 100%  ในประเทศไทย  การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน  การลดใช้พลังงานของประเทศไทย  การนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) มาใช้กับพลังงานหมุนเวียน  และการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในภาคขนส่ง  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า