โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานด้านชีวมวล  นายผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานด้านก๊าซชีวภาพ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และนายพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯ ได้เข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 กระทรวงพลังงาน 

Back to top button