กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

16 ตุลาคม 2563

15 ตุลาคม 2563  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าพบ คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วย กรรมการกลุ่มฯ ร่วมหารือ  ข้อเสนอแนะภาพในอนาคตของประเทศไทย  ที่ควรดำเนินการสมาร์ทกริดเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในแผนขับเคลื่อนระยะปานกลาง 10 ปี  ณ  สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย