กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 ตุลาคม 2562

 วันจันทร์ที่ 7 ต.ค. 2562 ประธานกรรมการโครงการ National Electricity trading platform ( กฟน.) และคณะผู้วิจัยโครงการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) นำเสนอผลการศึกษา National Electricity trading platform ต่อกรรมการ และที่ปรึกษาก ลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อระดมความเห็น และนำไปสู่การทำประชาพิจารณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์หลัก ของโครงการ  คือ

1.ดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยศึกษาผลกระทบ การกำกับดูแลและกำหนดนโยบาย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต

2.เพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) รวมถึงเพื่อศึกษาโครงสร้าง และแผนที่นำทาง (Roadmap) แพลตฟอร์มการไฟฟ้าแห่งชาติ (NDUP)

ทั้งนี้แผนนำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ NETP จะช่วยส่งเสริมการบูรณาการ การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต ต่อไป