กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

1 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก พังงา   คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์  รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน  เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2563-2565  พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท.  ครั้งที่ 9/2563(4) 

โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมงานปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานของส.อ.ท. วาระปี 2563-2565 และมีดารประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท.  ซึ่งมีการชี้แจงโครงสร้างองค์กรของ ส.อ.ท. ขั้นตอนการทำงาน และการดำเนินงานของ ส.อ.ท. ภายใต้สายงาน สถาบัน และคณะกรรมการต่างๆ  ประธานสถาบัน/สายงาน อาทิ สายงานสมาชิกสัมพันธ์, สายงานสื่อสารองค์กร, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต, สถาบันรหัสสากล, สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร, คณะกรรมการ E-Commerce และคณะกรรมการ FTI Academy  โดยมีเป้าหมาย  มุ่งสู่การเป็น Service Organization