กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

18 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้   คุณอาทิตย์ เวชกิจ  และคุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รับเกียรติจาก  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  (สกพ.)  ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ”   โดยคุณอาทิตย์ เวชกิจ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ  “ ภาพรวมและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน ”  คุณผจญ ศรีบุญเรือง  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ  “ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ ”  

งานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติและความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมและการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน  ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน และหน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี