กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

27 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 27 ต.ค. 2563 : คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ กรรมการเละเลขานุการคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม / รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ทั้งนี้ คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้กล่าวสรุปที่มาและความสำคัญของงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบรรยาย ในหัวข้อหลักสูตร “การสำรวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน” โดยการนำระบบ Augmented Reality (AR) และระบบ Virtual Reality (VR) มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรอบรมทำให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานเชิงปฏิบัติการได้อย่างน่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าใจ และนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง