งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. คุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปราย เรื่อง “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบายและนวัตกรรมด้านพลังงาน อาทิเช่น แผนพลังงานไทย, Digital Energy Platform และ Disruptive Technology Trend ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจาก สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการอย่างดียิ่ง

Back to top button