กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RE-FTI CLUB

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

รายนามคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คณะกรรมการ

team

นายนที สิทธิประศาสน์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

team

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธานกลุ่มฯ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

team

นายอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานกลุ่มฯ ด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modernization

team

นายผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธานกลุ่มฯ ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

team

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

รองประธาน

team

นายอัครเดช สุพิชญางกูณ

รองประธาน ด้านระบบกักเก็บพลังงาน

team

นายทวี จงควินิต

รองประธานกลุ่มฯ ด้านพลังงานขยะ

team

นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

รองประธานกลุ่มฯ ด้านพลังงานลม

team

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

รองประธานกลุ่มฯ ด้านต่างประเทศ

team

นางสาวเสวิตา ถิ่นสันติสุข

รองประธานกลุ่มฯ ด้านสื่อสารองค์กร

team

นายธวัช ผลความดี

รองประธานกลุ่มฯ ด้านมาตรฐาน

team

นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์

รองประธานกลุ่มฯ ด้านกฎหมาย

team

นายวสันต์ ติรางกูร

รองประธานกลุ่มฯ ด้าน Climate Change

team

ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช

รองประธานกลุ่มฯ ด้าน Biofuel

team

นายปรีชา เอกคุณากูล

รองประธานกลุ่มฯ ด้าน Clean Energy Demand

team

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

รองประธานกลุ่มฯ

team

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิก

team

นายวิศรุต ดวงจินดา

เลขาธิการ

team

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

รองเลขาธิการ

team

นายเลิศสิน ปัญจทรัพย์สิน

กรรมการ

team

นายสุเทพ เล้ารัตนบูรพา

กรรมการ

team

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

กรรมการ

team

นายไตรวินิจ ตู้จินดา

กรรมการ

team

นายเจมส์ แอนดริว มอร์

กรรมการ

team

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

team

นางอังศนา ชีวะดุษฎี

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

team

นางสาวกนกกร หลงมัจฉา

เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ