กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

1 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิว เพาเวอร์ กรุงเทพ  คุณอาทิตย์ เวชกิจ  อนุกรรมการฯ ปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รับเกียรติจาก สมาคมกังหันลมแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ” Solution in Time of Crisis โดยคุณอาทิตย์ เวชกิจ บรรยายหัวข้อ “AEDP White Paper” ร่วมกับผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหลายท่าน

งานดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุน และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกกลุ่มสมาคม พลังงานลม แห่งประเทศไทย  มีเป้าหมายหลักคือผลักดัน  อุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย  ให้มีศักยภาพครบในทุกมิติและภายในงาน ได้รับความสนใจ จากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจพลังงาน  อย่างดียิ่ง