กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 สิงหาคม 2563

คุณกวิน ทังสุพานิช ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เนื่องจากต้องไปปฎิบัติภารกิจเป็นเลขารัฐมนครีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งในการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คุณกวินได้มากล่าวขอบคุณประธาน กรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดมา