กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

19 ตุลาคม 2563

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน Renewable Energy for Startup 2020 สำหรับนักศึกษา โดยมีการให้นักศึกษาส่งแนวความคิดในการนำแผง Solar Flexible Thin Film ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ซึ่งมีนักศึกษาได้ส่งไอเดียเข้าร่วมประกวดมากถึง 39 ทีม และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ทางกลุ่มฯ มูลนิธิ และ มหาวิทาลัยฯ ได้ร่วมกันคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกสำหรับ 21 ทีมที่จะได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และแผง Solar Flexible Thin Film ไปพัฒนาผลงานออกมา

ทั้งนี้จะมีการตัดสินรอบสุดท้ายประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับรับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท