กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

สืบเนื่องจากที่สหภาพยุโรปและประเทศอเมริกา จะมีมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรหมแดนซึ่งเป็นนโยบายทางการค้าแบบ Non Tariff Barrier-NTB ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัว หรือ เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่ประกาศนโยบาย Carbon Neutral โดยสนับสนุนการซื้อสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนน้อย ทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายบริษัทต้องมีการปรับตัว เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เป็นประธานคณะทำงาน) จึงจัดทำแบบ Google Form-Demand เพื่อสำรวจความต้องการจากบริษัทต่างๆ ว่า บริษัทท่านมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ ซื้อ Green Carbon เพื่อรับมือกับ NTB ในการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

เพื่อผลักดันในระดับนโยบายร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป

สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ประธานคณะทำงาน

คลิ้กที่นี่ หรือลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSqGW24nIdO_zEUmCEcRR4gcLXDLWJHfqara_xeYxLpiS53A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628