พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช อภิปรายร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงฯ ด้านพลังงาน

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช อภิปรายร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงฯ ด้านพลังงาน โดยมีการกล่าวถึง กิจกรรม Big Rock ด้านพลังงาน 5 กิจกรรม ในการประชุมวุฒิสภา 8 ก.พ. 64 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
  2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
  3. การใช้มาตรการ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
  5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

และยังมีประเด็นที่ควรปฏิรูป และอยู่ในกิจกรรม Big Rock เพิ่มเติม เช่น การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (EV CAR) และการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

Back to top button