กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

  • ระดับ Platinum จะมีโลโก้บนเวทีสัมมนา และในเว็บไซต์ของกลุ่มพลังงานฯในการ ประชาสัมพันธ์งานและมูลนิธิฯ รวมถึงเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • ระดับ Platinum Gold และ Silverใส่โลโกผู้ลงโฆษณาในหนังสือและลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา
  • จำนวนพิมพ์ 1,000-1,500 เล่ม
  • จัดทำเป็นรูปแบบ e-Book เผยแพร่ในระบบออนไลน์ (ต้องลงทะเบียนรับ)
  • ทางคณะกรรมการกลุ่มฯ และมูลนิธิ จะนำส่ง White Paper ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุณีย์ ม่วงเจริญ
Sunee Moungchareon

E-mail: Sunee.mou@gmail.com