เอกสาร เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด : รายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
ดาวน์โหลด : QR Code เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (โครงการ Quick Win) (วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563)

Back to top button