เอกสาร ประกอบการยรรยายพิเศษ ในการประชุมกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  โดย ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร หัวข้อ  อนาคตพลังงานหมุนเวียนของไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

Back to top button