กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

23 มิถุนายน 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายกฤษณ์ ไตลังคะ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 213 กรณีที่กระทรวงพลังงาน กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) โดยลดกำลังการผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นโครงข่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประชาชนลดลงต่ำกว่า 51% เป็นการที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียน และประชาชนไทยที่เป็นผู้บริโภคตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และการกระทำในเรื่องดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับมิได้

โดยศาลฯให้เหตุผลว่า กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ซึ่งบัญญัติให้สิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ร้องเรียนทั้งสองในฐานะประชาชนสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่กระบวนการร้องต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว จึงไม่สามารถยื่นคำร้องได้ และศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย.

Source : ไทยรัฐ