กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  ร่วมกันจัดงานสัมมนา AEDP ภาคประชาชน  หรือ Alternative Energy Development Plan ภาคประชาชน  ภายใต้การนำของ  คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช   พร้อมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  พร้อมกันนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิด

ภายในงาน  มีการนำเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลังงานต่าง ๆ อาทิเช่น  การผลิตไฟฟ้าจากพืชเกษตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์และพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือ Prosumer ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

มีข้อเสนอดังนี้
– การปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
– การเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Third Party Access) ภาครัฐควรกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge)
– การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทในอัตราที่เหมาะสม
–  การสนับสนุน Digital Platform
ดำเนินนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง
ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ โดยการนำขยะมาผลิตไฟฟ้า
ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาความเสถียรภาพสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล หรือ พื้นที่ที่มีไฟตกดับ
นำปริมาณสำรองไฟฟ้าที่เหลือไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการไฟฟ้า
– สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับประเทศไทย
– ด้านกฎระเบียบ ลดขั้นตอน หรือ รวมศูนย์ในการยื่นเอกสารการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความชัดเจนในขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
– มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการกำกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
– การสนับสนุนเงินทุน และเงินกู้ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
– มีนโยบายสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
– มีนโยบายสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า
– สนับสนุนเงินทุนหรือรูปแบบการลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เป็นต้น

งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำด้านพลังงาน รวมถึงนักศึกษาและนักวิชาการ อย่างดียิ่ง

Source : Internews Online