การสัมมนาออนไลน์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) เพื่อการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิ้กที่นี่

Back to top button