กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

20 เมษายน 2563

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายระเบียบฯ
ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่