กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยมีการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน และคณะกรรมการได้เลือก นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เป็นประธานสกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ดำรงตำแหน่งวาระปี 2563 – 2565 

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนวาระปี 2563 – 2565 

 1. นายสุวิทย์ธรณินทร์พานิช
 2. นายพรอรัญ สุวรรณพลาย 
 3. นายนที สิทธิประศาสน์
 4. นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
 5. นายอาทิตย์ เวชกิจ 
 6. นายผจญ ศรีบุญเรือง
 7. นายทวี จงควินิต
 8. นายสมโภชน์ อาหุนัย
 9. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย 
 10. นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี
 11. นายเจริญชัย ประเทืองสุข
 12. น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข
 13. นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์
 14. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ