กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

30 มิถุนายน 2566

ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้