กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

2 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องซาลอนบี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและนายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย พร้อมด้วย คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.ได้รับเกียรติจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ” โดย บรรยายในหัวข้อ “เพิ่มกำไร ลดต้นทุน สร้างโอกาสธุรกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน” ร่วมกับผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหลายท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ผู้ประกอบการ SME งานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจ จากหลายภาคส่วน รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน