กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

3 มิถุนายน 2565

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และ ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการ ผู้ผลิต ภาคขนส่งได้เตรียมตัวตั้งรับต่อสถานการณ์น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ร่วมกันหาทางออกในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยรถ EV ตลอดจนมาตรการสนับสนุนทางการเงิน

นำโดย

  1. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคณะทำงาน กกร. ด้านพลังงาน
  2. ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน ผู้แทนจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
  3. คุณธเนศร เนื่องจำนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายซัพพลายเชน เซ็นทรัลรีเทล
  4. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)
  5. ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ คณะทำงาน กกร. ด้านพลังงาน จากสมาคมธนาคารไทย

ดำเนินรายการโดย : ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์
คณะทำงานด้านพลังงานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย