กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

2 เมษายน 2564

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสิทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) เปิดรับสมัครนักศึกษา ใน 2 หลักสูตร (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

วิชาเอก

  1. วิศวกรรมพลังงาน
  2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการวิศวกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

วิชาเอก

  1. พลังงานและการจัดการ
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการธุรกิจ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://rcsee.rmutr.ac.th
โทร : 02-4416000 ext. 1051
อีเมล์ : rcsee.rmutr@gmail.com
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้