กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

15 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดบทความพร้อมภาพถ่ายและการประกวดผลิตคลิปสั้น ในหัวข้อ “โรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน” โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของโครงการ ทั้ง Website Facebook YouTube และ Twitter ภายใต้ชื่อ Biogasthailand เกิดการรับรู้เพื่อนำไปสู่การสื่อสารต่อสังคมในวงกว้าง 

รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ภายใต้แคมเปญ “Clean Energy for Life” หรือ “ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน แคมเปญ Clean Energy for Life ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้รู้และเข้าใจว่า เรามีพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และพลังงานขยะ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาวิกฤตโลกร้อนที่นำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.บัณฑูร เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. มีภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมสังคมและประชาชนมีให้ความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า จึงสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อโครงการดังกล่าว โดยมี บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ภายใต้ แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

โดยทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ผ่านกิจกรรมอบรมและการศึกษาดูงาน การสร้าง Content เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการกระจายความรู้สู่สังคมในวงกว้างให้เข้าใจถึงประโยชน์ของพลังงานก๊าซชีวภาพ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อภาวะโลกร้อน และตอบโจทย์กระแสสังคมโลกที่กำลังมุ่งเน้นการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้อำนวยการ พีเอ็มจี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เลือกให้เป็นหนึ่งใน 26 โครงการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเป็นโครงการที่มุ่งสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของพลังงานก๊าซชีวภาพ นอกจากนำไปผลิตไฟฟ้าได้โดยที่ไม่สร้างมลพิษแล้ว ยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดมากมาย 

ขณะที่ นางสาวศิริมา ศรีสวัสดิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นชนะการประกวดบทความ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวทำให้มีความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ ได้ทราบกระบวนการต่างๆ ที่กว่าจะเปลี่ยนของเสียมาเป็นพลังงานให้ใช้ในทุกๆ วัน มีกระบวนการอย่างไร ซึ่งปกติแล้วจะเรียนในเรื่องสายสุขภาพ จึงไม่ค่อยมีความรู้มากในเรื่องนี้ แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางสาวเขมนิจ อุมัน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ชนะการประกวดผลิตคลิปสั้น กล่าวว่า คิดว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ใช้แต่พลังงานจนลืมตระหนักถึงกระบวนการในการผลิตพลังงานว่ามีมีระยะเวลาในการผลิตพลังงานนาน ซึ่งตัวหนูตอนนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการทำให้รู้ว่าก๊าสชีวภาพมีประโยชน์มากกว่าที่คิด ไม่ควรใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

Source : กรุงเทพธุรกิจ