กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

22 มิถุนายน 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD – จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต PEA เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ผู้นำด้านการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ร่วมหารือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง ดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงานฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน ทั้งยังร่วมศึกษาและพร้อมพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA รวมไปถึงการลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA กับ GPSC และบริษัทในเครือ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ

ทั้งนี้ยังสอดรับกับแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน ประกอบกับนโยบายกระทรวงพลังงาน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050

Source : CH7