คณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน


คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข

คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข

ประธานที่ปรึกษา
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์

คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์

ที่ปรึกษา
คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ

คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ

ที่ปรึกษา
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธาน
คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธาน
คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย

รองประธาน
คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์

คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์

รองประธาน
คุณธวัช ผลความดี

คุณธวัช ผลความดี

รองประธาน
คุณนที สิทธิประศาสน์

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธานด้านพลังงานชีวมวล และ เหรัญญิก
คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์

คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธานด้านพลังงานแสงอาทิตย์
คุณอาทิตย์ เวชกิจ

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คุณผจญ ศรีบุญเรือง

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธานด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ
คุณทวี จงควินิต

คุณทวี จงควินิต

รองประธานด้านพลังงานขยะ
คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี

คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี

รองประธานด้านไบโอฟูเอล
คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

รองประธานด้านพลังงานลม
คุณเจริญชัย ประเทืองสุข

คุณเจริญชัย ประเทืองสุข

รองประธานด้านต่างประเทศ
คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข

คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข

รองประธานด้านสื่อสารองค์กร
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล

รองประธานด้านระบบกักเก็บพลังงาน
คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

เลขาธิการ
คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

รองเลขาธิการ
คุณวิศรุต ดวงจินดา

คุณวิศรุต ดวงจินดา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส

อดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน(ปี 2559-2561 และ ปี 2561-2563)
คุณปาณัท ธรณินทร์พานิช

คุณปาณัท ธรณินทร์พานิช

ผู้ช่วยประธานกลุ่ม
คุณสุณีย์ ม่วงเจริญ

คุณสุณีย์ ม่วงเจริญ

ผู้จัดการกลุ่ม
คุณวิทวัส สินสวัสดิ์

คุณวิทวัส สินสวัสดิ์

ทีมงานด้านกฏหมาย
คุณเขมชาติ ทังสุพานิช

คุณเขมชาติ ทังสุพานิช

ทีมงานด้านกฏหมาย
คุณกนกวรรณ เพียรจริง

คุณกนกวรรณ เพียรจริง

ทีมงานด้านกฏหมาย
Back to top button