คณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

ประธานที่ปรึกษา

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

ที่ปรึกษา

สิทธิคุณ เทียมประเสริฐ

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธาน

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธาน

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

รองประธาน

นายนที สิทธิประศาสน์

รองประธานด้านพลังงานชีวมวล และ เหรัญญิก

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธานด้านพลังงานแสงอาทิตย์

นายอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นายผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธานด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

นายทวี จงควินิต

รองประธานด้านพลังงานขยะ

นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี

รองประธานด้านไบโอฟูเอล

วัชรพงศ์ เข็มแก้ว

รองประธานด้านพลังงานลม

นายเจริญชัย ประเทืองสุข

รองประธานด้านต่างประเทศ

น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข

รองประธานด้านสื่อสารองค์กร

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

รองประธานด้านระบบกักเก็บพลังงาน

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

เลขาธิการ

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

รองเลขาธิการ

นายวิศรุต ดวงจินดา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะทำงาน กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

นายสุวัฒน์ กมลพนัส

อดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน(ปี 2559-2561 และ ปี 2561-2563)

นายปาณัท ธรณินทร์พานิช

ผู้ช่วยประธานกลุ่ม

นางสาวสุณีย์ ม่วงเจริญ

ผู้จัดการกลุ่ม

นายวิทวัส สินสวัสดิ์

ทีมงานด้านกฏหมาย

นายเขมชาติ ทังสุพานิช

ทีมงานด้านกฏหมาย

นางสาวกนกวรรณ เพียรจริง

ทีมงานด้านกฏหมาย