กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 กุมภาพันธ์ 2564

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ประกาศก้องพร้อมฟื้นฟูกิจการ เดินหน้าลุยธุรกิจลุยพลังงาน พร้อมเร่งหาทางออกโรงแรมหรู 5 ดาว “ดาราเทวี เชียงใหม่”

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (“IFEC”) ได้เปิดเผยว่า นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ IFEC จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 44 บริษัทของ IFEC เรียบร้อยแล้ว IFEC พร้อมที่จะก้าวสู่ก้าวที่มั่นคงในปี 2021 – 2023 ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ เรื่องการพลิกฟื้น IFEC ให้กลับมาทำธุรกิจ และเรื่องการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ IFEC ได้ริเริ่มปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้สูงสุด ไม่ว่า จะเป็นการทำ REPOWERING การเพิ่มโรงไฟฟ้าในบ่อขยะที่มีอยู่แล้ว จะทำให้ IFEC  มีรายได้อย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี รวมทั้งเป็นการชดเชยมูลค่า Adder ที่ลดลงด้วย สำหรับ IFEC เองที่ผ่านมามีรายได้รับจากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อยปีละไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท และในอนาคต IFEC จะมีการเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 500 ถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อนำมาสร้างรายได้เพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ IFEC มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและหุ้นบริษัทย่อยที่จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารให้มีรายได้เพิ่มเติมได้

นายภูวดล กล่าวอีกว่าการดำเนินธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของ IFEC ใน 3 ปี ข้างหน้าจากนี้ ได้แก่ การลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อออกแบบติดตั้งโครงการไฟฟ้า แผงโซล่าร์เซลล์ ประเภทลอยน้ำ (Floating Solar) แล้วขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ มีการลงนามในการพัฒนาด้าน REPOWERING กับบริษัทมหาชนเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามเรื่องการฟื้นฟูกิจการ IFEC มีเจ้าหนี้อยู่รวมกว่า 1,311 ราย มียอดหนี้เป็นเงินต้น 7,618 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท IFEC ชุดนายทวิช เตชะนาวากุล ได้แก้ไขปัญหาภาระหนี้สิ้นโดยจัดประชุมเจ้าหนี้รวม 2 ครั้ง เพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการฉบับร่างให้เจ้าหนี้ได้พิจารณา รวมทั้งมีหนังสือถึงเจ้าหนี้ เพื่อขอให้เจ้าหนี้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการ ณ วันนี้ มีเจ้าหนี้ให้การสนับสนุน รวม 390 ราย เป็นเงินรวม 2,175 ล้านบาท แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีล้มละลาย

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชาชีพซึ่งทุกคนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการให้กับ IFEC ตลอดจนรับผิดชอบดูแลกิจการของ IFEC รวมทั้งบริษัทย่อยทุกแห่ง ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป IFEC ใคร่ขอขอบพระคุณบรรดาเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และสำหรับผู้คัดค้านที่มีอยู่จำนวน 14 ราย คงเหลือคัดค้านเพียง 1 ราย ผู้คัดค้านอีก 13 ราย ไม่ได้มีการสืบพยานหรือคัดค้านการฟื้นฟูกิจการ  คณะกรรมการบริษัท IFEC เชื่อว่า การฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะเป็นหนทางเดียวที่ให้เจ้าหนี้ของบริษัทได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม

นายทวิช ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 14/2561 และเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 25/2561 จะมีคำสั่งว่า จะให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ดังนั้น IFEC พร้อมน้อมรับคำสั่งของศาลล้มละลายกลางทุกประการและหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว คณะกรรมการบริษัทยืนยันว่า จะเร่งรัดการจัดทำแผน รวมทั้งเสนอแผนให้เจ้าหนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ IFEC จะชำระหนี้งวดแรกให้กับเจ้าหนี้ทุกๆ คนอย่างแน่นอน แต่หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว IFEC จะต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและถูกพิพากษาให้ล้มละลายต่อไป เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรวมกันว่า 25,000 คน ก็จะต้องได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตามIFEC มีโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ซึ่งมีข่าวประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ โดยกรมบังคับคดีประกาศเริ่มราคาขายตั้งแต่ 2,116 ล้านบาท แต่จากการประเมินมูลค่าในสภาพปัจจุบัน โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 3,728 ล้านบาท IFEC ได้คัดค้านการกำหนดราคาประเมินศาลนัดไต่สวนวันที่ 15 มีนาคม 2564 และปรากฏว่า เมื่อวานนี้ มีเจ้าหนี้ไปร้องคัดค้านวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องงดการขายทรัพย์สินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งวันอื่นๆ ด้วยออกไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง พร้อมให้คำมั่นว่า “พร้อมฟื้นฟูกิจการ” และจะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้งวดแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างแน่นอน

Source : Spring News