กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 สิงหาคม 2564

“GULF” ให้ความสำคัญของการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอนาคต จึงมีมติให้บริหารภายใต้ ‘Gulf Renewable Energy’

เนื่องด้วยในปัจจุบัน “ทิศทางพลังงานโลก” ได้เปลี่ยนจากการใช้ “เชื้อเพลิงฟอสซิล” มาเป็น “พลังงานสะอาด” มากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการลดการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี ค.ศ.2050 ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประชาคมโลกซึ่งมีสมาชิกกว่า 190 ประเทศได้ร่วมลงนามไว้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)” ของโลก

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางของโลก โดยยึดมั่นในนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน (No Coal Policy) อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่าร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของบริษัทฯ ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งในแถบประเทศยุโรป แถบประเทศเอเชีย รวมถึงประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดทิศทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดความชัดเจน และพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก “พลังงานหมุนเวียน” ต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อ “บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มาเป็น “บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด” หรือ “Gulf Renewable Energy” โดยนำบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ อาทิ โครงการพลังงานลมในทะเลที่ประเทศเยอรมนี (BKR2), โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในทะเลที่ประเทศเวียดนาม, โครงการโซล่าร์รูฟท็อบและพลังงานชีวมวลที่ประเทศไทย และอื่นๆ มาบริหารงานภายใต้ Gulf Renewable Energy อีกทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ในอนาคต จะดำเนินการภายใต้ Gulf Renewable Energy เช่นกัน

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding Ratio) ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Source : กรุงเทพธุรกิจ