กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

20 มกราคม 2564

GULF ทุ่มเงิน 1.2 พันล้านบาทซื้อหุ้น 70% ในบริษัท GMIM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจท่าเรือ คลังสินค้าในเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในเวียดนามในอนาคต

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Kolpos Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Global Mind Investment Management Pte. Ltd. (“GMIM”) ในสัดส่วนร้อยละ70.5 จาก Nech Opportunities Fund VCC ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท 

โดย GMIM เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ มีการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือสินค้า และคลังสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การเข้าไปลงทุนใน GMIM เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป

Source : MGROnline