กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 พฤษภาคม 2564

รายการ FTI TALK อุตสาหกรรมทั่วไทย พูดคุยเรื่องที่ใช่ ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ กับ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

แขกรับเชิญ : 
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน)

หัวข้อ : วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
– จำนวนสมาชิก / ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
– ความสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
– การวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด
– วิวัฒนาการของพลังงงานหมุนเวียน
– ที่มาและความสำคัญ / ประเภทของพลังงานหมุนเวียน
– ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ
– ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
– ประเภทของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
– ข้อมูลอุตสาหกรรม / เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
– มาตรการรองรับ / แผนเชิงรุก ต่างๆ 
– ข้อเสนอต่อภาครัฐ