กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Energy Transition & Climate Change Management (ETC) รุ่นที่ 4

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน , สถาบันการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(RE100), มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สอวช และ มรภ. สวนสุนันทา

อบรมทุกวันศุกร์
เริ่มวันศุกร์ที่ 4 ,11 ,18 ,25 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 ,8 กันยายน 2566
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ถนนราชปรารภ

เนื้อหาครอบคลุม 6 Module

  1. Design Principle: Passive & Active Design
  2. Energy Efficiency
  3. Renewable energy
  4. 3R + 1W +1C
  5. Carbon Credit Certificate
  6. Carbon Credit/ RE Platform

ค่าลงทะเบียน 27,000 บาท/ท่าน
(พิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ,สมาคม RE100 และสมาชิกสภาหอการค้าฯ 25,000 บาท/ท่าน)

✅ลงทะเบียนคลิก : https://forms.gle/5kWfMjeY6oo8AY439

✅รายละเอียดหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1Ci21dLQEWEzzI3DN0jwOnu2Mv3sxwVWe/view?usp=sharing